Algemeen

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
 2. In onderhavige tekst wordt ”klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en ”leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.
 3. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 4. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen

 1. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.
 2. Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.
 3. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan ervoor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
 4. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

Bestellingen

 1. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.
 2. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
 3. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, clichés of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.
 4. Offertes en prijsopgave door prismix blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en prismix zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijkheid

 1. De klant kan 3 maal een proefversie verzoeken van de uit te voeren bestelling. De proefversies worden digitaal geleverd.
 2. Prismix zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Prismix het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij een proefversie aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
 5. Als de klant akkoord gaat met de proefversie zal deze worden uitgewerkt. Bij wijziging van de layout, lettertypes, of andere vormgevende elementen dienen tijdig gemeld te worden; vertraging opgelopen door wijzigingen die niet tijdig werden opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Bij digitale bestanden moet de klant zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als deze schriftelijk werden bevestigd.
 7. De leverancier kan Bestanden zoals foto’s die niet voldoen aan de juiste kwaliteiten weigeren en vragen om deze te vervangen. Als de klant zelf vormgevende elementen aanlevert die hij wil gebruiken verklaard hij dat deze royalty free zijn. De leverancier is niet aansprakelijk voor inbreuk op auteursrechten (zie ook 10).

Duur en beëindiging

 1. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitieve versie kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
 2. Het ontwerpen van een nieuwe website door prismix wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
 3. Bij een ontwerp komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tussen prismix en de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Een onderhoudsovereenkomst kent een minimale looptijd van 1, 2 of 3 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 4. Bij het registeren van een domein en/of webhosting verbindt de klant er zich toe de kosten van deze zaken periodiek aan prismix te betalen.
 5. Prismix kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met prismix gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
 6. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
 7. Bij het verbreken van eender welke overeenkomst met betrekking tot uit te voeren diensten zoals de ontwikkeling van een website, onderhoudscontract of dergelijke, zal bovenop de factuur van reeds uitgevoerde diensten 50% van de originele overeenkomst betaald moeten worden.
 8. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

Bewaargeving, risico materialen van klant

 1. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, clichés, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

Levering

 1. De levering van het eindproduct kan op het einde van de contractperiode digitaal worden afgeleverd na aanvraag van de klant. Dit te bestaan uit alle bronbestanden en alle andere elementen gebruikt in het project.
 2. Prismix gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal, en na betaling van het voorschot zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. Bij het ontwerpen van een nieuwe opdracht maakt prismix eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan prismix. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat prismix ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat prismix over tot het voltooien van de volledige opdracht.
 4. Mocht prismix onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan prismix alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij prismix een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de aflevering bon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

Klachten

 1. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd na vaststelling van de gebreken.
 2. Indien de klant nalaat levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
 3. Gedeeltelijke benuttigen van het geleverde product heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.
 4. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

Betaling

 1. Er wordt steeds een voorschot gevraagd van minstens 40%, De ontwikkeling van het ontwerp zal pas van start gaan wanneer de klant deze volledige kost als voorschot heeft betaald. Hiervoor ontvangt de klant een voorschotfactuur t.w.v. de kosten. Bij bestelling van drukwerken moet eerst het verschuldigde bedrag betaald worden alvorens de productie van start gaat.
 2. De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaalde termijn met een maximum van 14 dagen. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.
 3. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1 pct. per maand.
 4. Onze facturen dienen binnen de 14 dagen voldaan te zijn. Ingeval van wanbetaling zal buiten een aanmaningkost van 9,00 €, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand vanaf factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van 20% met een minimum van 50,00 € aangerekend worden. Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan 10,00 €. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
 5. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.
 6. Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken.
 7. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

Bevoegdheid

 1. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Copyright

 1. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft prismix de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 2. Prismix is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te voorzien van de naam en de URL alsook het logo van prismix. Zonder voorafgaande toestemming van prismix is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Prismix openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 3. De eigendom van de door prismix verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij prismix, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan prismix hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is prismix gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Al het door prismix vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van prismix niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door prismix

 

Overmacht

 1. Prismix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer prismix als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Onderoudsvoorwaarden

 1. Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatstgenoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.
 2. Na de afloop van het onderhoudscontract zal prismix automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen.
 3. Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract herzien worden.

 

 

 

Hostingvoorwaarden

 1. Prismix zorgt voor de duur van de overeenkomst voor het hosten van de internetsite van de klant.
 2. Prismix is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan de klant door te berekenen. De klant heeft alsdan evenwel gedurende veertien dagen na de ingangsdatum van de tariefwijzigingen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.
 3. Prismix biedt de klant de mogelijkheid diens site te beheren door middel van diverse faciliteiten zoals FTP.
 4. De beheerfaciliteiten zijn alleen voor de klant en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Prismix aan derden worden doorgegeven.
 5. De klant vrijwaart Prismix van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant geplaatste data. Prismix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de klant tenzij hier een andere overeenkomst over bestaat. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door de klant wordt toegebracht, is voor rekening van de klant.
 6. Prismix behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de klant en na een schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. Prismix behoudt zich het recht voor om pagina’s welke het functioneren van Prismix in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten te lasten van de klant.
 7. Prismix is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan Prismix toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of –storing.
 8. De termijn van deze overeenkomst is één jaar. De overeenkomst wordt met één jaar verlengd indien niet uiterlijk 3 maanden voor beëindiging van de huidige overeenkomst per schrijven is opgezegd. Zie ook artikel 24.

 

Ontwikkeling website voorwaarden.

 1. De ontwikkeling van een site, applicatie kent 3 administratieve fases. Fase1: ondertekening van de offerte en betaling van het voorschotfactuur, (zie ook 40). Fase 2: bij oplevering basisstructuur 50% van het verschuldigde bedrag. Fase 3: toevoegen van laatste basis content 10% van van het verschuldigde bedrag beschreven op de offerte. Fase 3 is enkel van toepassing moest de klant bepaalde aspecten niet tijdig kunnen aanleveren en dit zo overeengekomen is, anders zal fase 2 alle overige kosten dekken en een volledige oplevering van de opdracht inhouden.
 2. Prismix is vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
  Prismix zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen vanaf datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst en na ontvangst van alle nodige documenten en beeldmateriaal tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd met of zonder streefdatum. Deze datum geldt als deadline voor het online zetten van de basisstructuur van het product. Dit onder voorbehoud van vertragingen in de samenwerking met de klant. Zie ook artikel 8 en 11.
 4. Het tot stand gekomen werk blijft eigendom van de opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt pas een gebruiksrecht na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten.

 

 1. Wanneer één of meer bepalingen in deze overeenkomst strijdig zouden zijn met de huidige of toekomstige wetgeving blijven de overige bepalingen overeenkomst rechtsgeldig.